Задание 1

Эргим доозукчулар!

Кичээлдин темазы: Катаптаашкын. Созуглел дугайында билиг. Онаалгазы: чугаанын янзы-буру хевирлеринге (тоожуушкун, угаап-боданышкын, чурумал) кыска чогаадыглар бижиир.