Задание родная 6

М.Доржу «Экии, Тывам». Тыва дугайында солун чуулдерни солуннардан, номнардан тып, кыдыраашка бижип алыр.

Класстан дашкаар номчулга.

Уран чурукчунун тоолдары «Эр чол» арын 113.