Задание 1

Кичээлдин темазы: Е.Танова «Дагларым». Онаалгазы: Шулукту шээжилээр; чогаалчынын чогаадыкчы ажылынын дугайында немелде ооренир.