Задание родной 8

$36 арын 96 мергежилге 208, 209. Чогаадыг «Частын хулумзуруу». Бердинеген схемаларга арын 96-99 чечен чогаал номнарындан 4 домак ушта бижип келир.