Задание родная 8

К.Чамыян «Ханы дазыл».

Чогаадыг-бодал «Башкы биле оореникчинин аразында харылзаа».

К Чамыян «Ханы дазыл» 1-2 кезээ.

Пар-оолдун овур-хевирин чуруп бижиир.