Задание ужуглел 1

Тема: ь (чымчак демдек). Номчуур ар.98-100. Созуглелдерни номчааш утказын чугаалап ооренир. Шулукту доктаадыр. Арын 98. Дужуруп бижилге. «Хоккей» ар.98.